Moje pasje i marzenia

Moje pasje i marzenia

15 marca 2022 Wyłączono przez Bartłomiej Koprowski
Like

Regulamin konkursu

 

 1. Organizatorzy:

 

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu – Wypożyczalnia Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych, Zamość ul. Kamienna 20.

 

 1. Cele konkursu:

 • popularyzacja literatury,
 • propagowanie idei czytania i czytelnictwa,
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • zachęcanie do wyrażania własnych myśli słowem pisanym,
 • wspieranie aktywności oraz doskonalenie warsztatu literackiego i plastycznego osób niepełnosprawnych, seniorów i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • stworzenie możliwości twórczego zaprezentowania się w środowisku lokalnym.

 

III. Warunki uczestnictwa:

 

 1. Konkurs adresowany jest do osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży, dorosłych), seniorów oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (osadzonych) z Miasta Zamość i regionu.
 2. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie swoich marzeń, pasji w dowolnej formie plastycznej lub opisanie ich poprzez dowolny tekst literacki (poezja, proza).
 3. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: nazwisko, imię, wiek autora oraz dokładny adres do korespondencji i nr telefonu.
  W przypadku uczestników zrzeszonych w ośrodkach, stowarzyszeniach lub innych instytucjach, konieczne są również: imię i nazwisko opiekuna artystycznego (tj. osoby koordynującej proces powstawania pracy konkursowej w ośrodku) oraz dokładny adres placówki, e-mail i telefon.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018.0.1191).
  Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
  i przyznania nagrody.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji
  o laureacie, tj. imienia i nazwiska oraz umieszczenie tych informacji w materiałach promujących Organizatora, a także w mediach i Internecie.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac do realizacji wystawy
 7. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 1. Kategorie i przedziały wiekowe grup konkursowych:

 

 1. Nadesłane prace oceniane będą w dwóch kategoriach: praca literacka i praca plastyczna, w trzech przedziałach wiekowych:

 

I grupa – dzieci do lat 10

II grupa – młodzież do lat 17

III grupa – dorośli od lat 18

 

 1. Termin i warunki dostarczania prac:

 

 1. Prace należy przesłać pocztą na adres: Książnica Zamojska, 22-400 Zamość, Kamienna 20 lub dostarczyć osobiście (Wypożyczalnia Książki Mówionej
  i Zbiorów Multimedialnych, pok. nr 1) w terminie do 31.05.2022 r.
 2. Prace dostarczone na konkurs można odbierać od 08.2022 r. Prace nie odebrane w ww. terminie przechodzą na własność Organizatora.

 

 1. Postanowienia ogólne:

 

 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2022 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.
 3. Organizator nie wysyła nagród pocztą.
 4. Za przyjazd na imprezę finałową nie będą zwracane koszty podróży.
 5. W razie rozwoju epidemii podsumowanie konkursu oraz wystawa pokonkursowa odbędą się w formie on-line.
 6. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu udzielane będą pod numerem telefonu (84) 62 711 54 wew. 28

 

Nadesłane

 

 

 

 

Like